Новини и предстоящи събития
25.02.2019 г.
Управителният съвет на сдружение „Яхтклуб Порт Русе“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на 27.03.2019 г. /сряда/ от 18:00 ч. в яхтклуба при дневен ред: 1. Приемане отчет за дейността на клуба за 2018 г.; 2. Приемане на финансов отчет за 2018 г.; 3. Утвърждаване и изключване на членове на клуба; 4. Приемане бюджет за 2019 г.
23.03.2018 г.
Управителният съвет на сдружение „Яхтклуб Порт Русе“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на 25.04.2018 г. /сряда/ от 18:00 ч. в яхтклуба при дневен ред: 1. Отчет за дейността и финансов отчет на УС; 2. Утвърждаване и изключване на членове на клуба.
16.05.2017 г.
На 18.05.2017 г. от 10 до 12 часа, ИА Морска администрация ще проведе годишен преглед на лодките. На успешно преминалите прегледа ще се издава талон за годност в деня на прегледа, срещу представяне на документ за платена такса. Собственици, които са преминали прегледа, но не са внесли таксата за преглед, ще си получат контролния талон в дирекцията след като представят документ за платена такса. Таксите могат да бъдат внесени в банка по избор или с пощенски запис по сметка: IBAN лева - BG61 BUIB 7114 3119 8614 01 BIC код - BUIBBGSF СИБАНК - клон Русе
10.04.2017 г.
Управителният съвет на сдружение „Яхтклуб Порт Русе“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на 10.05.2017 г. /сряда/ от 17:30 ч. в яхтклуба при дневен ред: 1. Отчет за дейността и финансов отчет на УС; 2. Утвърждаване и изключване на членове на клуба.
06.06.2016 г.
Управителният съвет на сдружение „Яхтклуб Порт Русе“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на 06.07.2016 г. /сряда/ от 18:30 ч. в яхтклуба при дневен ред: 1. Избиране на нов управителен съвет.
09.02.2016 г.
Управителният съвет на сдружение „Яхтклуб Порт Русе“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на 09.03.2016 г. /сряда/ от 17:00 ч. в яхтклуба при дневен ред: 1. Отчет за дейността и финансов отчет на УС; 2. Утвърждаване и изключване на членове на клуба.